0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Simson Bandenreparatieset normal

per stk
Reparatiedoos voor de gewone fiets. Inhoud is goed voor ruim 12 plakbeurten.

Omschrijving

De enige echte originele Simson Reparatiedoos Normaal. Deze reparatiedoos is handig voor het repareren van vrijwel iedere traditionele fietsband zowel thuis als onderweg. Volg bij het plakken van de band de bijgeleverde instructies. De inhoud van de Simson Reparatiedoos Normaal is goed voor 12 plakbeurten en bestaat uit: 2x vierstrip pleister, 1x knippleister, 1x waterproof schuurpapier, 1x buitenbandplakker 35mm, 1x ventielslang, 1x tube solutie 10ml, 3x bandenlichters.

Specificaties

Specificaties
EAN 8711646020049
Artikelnummer 5050002
Merk Simson
ADR Klasse ADR 3 - Ontvlambare vloeistof 3
Primaire kleur Multi
Secundaire kleur Print
Land van oorsprong Nederland
Gevaarlijke stoffen GHS09 Milieugevaarlijk
GHS07 Schadelijk
GHS02 Brandgevaarlijk
EUH Zinnen Niet van toepassing
Bruto hoogte in centimeters 8.0
Bruto lengte in centimeters 2.1
Bruto gewicht in kilogram 0.138
Bruto breedte in centimeters 12.5
H-Zinnen H411 - Giftig voor in het water levende organismen
met langdurige gevolgen.
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Primair materiaal Metaal
Secundair materiaal Gemengd materiaal
Inhoud eenheid 1 Stuks
Aantal producten in omdoos 12.0
Verpakkingstype Blik
Soort product Bandenreparatie
P-Zinnen P312 - Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P361 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.
P353 - Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P338 - Contactlenzen verwijderen
indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Vlampunt -25°C
Garantie in maanden 24

Downloads

Downloads
5050002_FR.pdf (pdf, 265.19 KB)
5050002_DU.pdf (pdf, 268.56 KB)
5050002_EN.pdf (pdf, 263.20 KB)
5050002_NL.pdf (pdf, 265.59 KB)