0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Benson Autobanden reparatie set 27-delig

per stk
Benson autobanden reparatieset geschikt voor het repareren van tubeless banden. De professionele reparatieset is onmisbaar in iedere werkplaats voor een snelle doeltreffende reparatie in een noodgeval. De 27- delige set bestaat uit 2 tubes lijm, bandenspanningsmeter, priem, proppennaald, mes, ventielsleutel en 20 proppen. De proppenset wordt geleverd in een handige stevige koffer.
  • Geschikt voor het repareren van tubeless banden
  • Met o.a. verschillende proppen, bandenspanningsmeter, tubes lijm, priem en proppennaald
  • Geleverd in een handige stevige koffer

Omschrijving

Benson autobanden reparatieset geschikt voor het repareren van tubeless banden. De professionele reparatieset is onmisbaar in iedere werkplaats voor een snelle doeltreffende reparatie in een noodgeval. De 27- delige set bestaat uit 2 tubes lijm, bandenspanningsmeter, priem, proppennaald, mes, ventielsleutel en 20 proppen. De proppenset wordt geleverd in een handige stevige koffer.

Specificaties

Specificaties
EAN 8718692627857
Artikelnummer 0623009
Merk Benson
ADR Klasse ADR 3 - Ontvlambare vloeistof 3
Primaire kleur Transparant
Land van oorsprong China
Gevaarlijke stoffen GHS09 Milieugevaarlijk
GHS02 Brandgevaarlijk
GHS07 Schadelijk
GHS08 Gezondheidsgevaar
EUH Zinnen Niet van toepassing
Bruto hoogte in centimeters 4.7
Bruto lengte in centimeters 19.7
Bruto gewicht in kilogram 0.559
Bruto breedte in centimeters 25.5
H-Zinnen H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
met langdurige gevolgen.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Primair materiaal Gemengd materiaal
Inhoud eenheid 1 Stuks
Aantal producten in omdoos 20.0
Verpakkingstype Doos
Soort product Verbruiksartikelen
P-Zinnen P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P264 - Na het werken met dit product … grondig wassen
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met...
P243 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…/apparatuur gebruiken
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 - Achter slot bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P312 - Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
Vlampunt <0°C
Garantie in maanden 24

Downloads

Downloads
0623009_EN.pdf (pdf, 279.78 KB)